می توانید از طریق لینک های زیر جزوات مربوط به این درس را دانلود کنید .

جزوه متره و برآورد پروژه 1

 

مطلب: gmo.blogveb.com