دانلود مهندسی عمران و معماری

دانلود نقشه، جزوه، قرارداد پیمانکاری، گزارش کارآموزی، سوالات ارشد، قوانین، نشریات، مجلات و فیلم های مهندسی معماری و عمران

قانون تملک آپارتمان ها

 

مصوب 16 اسفند ماه 1343 با اصلاحات بعدی

ماده 1-مالکیت در آپارتمانهای مختلف و محلهای پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است :
مالکیت قسمتهای اختصاصی و قسمت های مشترک.
ماده 2- قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهای از ساختمان است حق  استفاده از  آن منحصر به یک یاچند آپارتمان یا محل پیشه مخصوصی نبوده و به کلیه  مالکین بنسبت قسمت اختصاصی  آنها تعلق میگیرد بطور کلی قسمتهائی که برای استفاده اختصاصی  تشخیص داده نشده  است یا در اسناد مالکیت ملک  اختصاصی  یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده  ااز قسمتهای مشترک محسوب میشود مگر آنکه تعلق آن به قسمت معینی  بر طبق عرف وعادت محل مورد تردید نباشد
ماده 3- حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی وحصه او در  قسمتهای مشترک غیر قابل   تفکیک بوده  وصورت انتقال  قسمت اختصاصی  به هر صورتی که باشد قسمت  مشترک  قهری خواهد بود .
ماده 4- حقوق وتعهدات وهم چنینی هر  یک از مالکین قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی بمجموع مساحت قمستهای اختصاصی تمام ساختمان بجزآنچه که بموجب  این قانون  استثناء شده باشد یا اینکه  قرارداد مالکین ترتیب  دیگری را برای تقسیم حقوق وتعهدات و مخارج پیش بینی  کرده باشد .
ماده 5- انواع شرکتهای موضوع ماده 20 قانون تجارت که بقصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب بمنظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل  میشود از انجام سایر معامعلات  بازرگانی غیر مربوط بکارهای ساختمانی ممنوع اند .
ماده 6-چنانچه قراردادی ببن مالکین یک ساختمان  وجود نداشته باشد  کلیه تصمیمات مربوط  باداره وامور مربوط به قسمتهای مشترک باکثریت  اراء مالکین است که بیش از نصف مساحت تمام قسمتهای اختصاصی را مالک باشند.


تبصره نشانی مالکینی که برای ارسال کلیه  دعوت نامه ها واعلام تصمیمات  مذکور دراین قانونب  همان  محل اختصا صی آنها در ساختمان است مگر اینکه مالک نشانی دیگری را در همان شهر برای این امر تعیین کرده باشد .
ماده 7- هرگاه یک آپارتمان یا یک محل کسب دارای مالکین متعدد باشد مالکین یا قائم مقام  قانونی آنها مکلفند یک نفر نماینده از طرف خود برای اجرای مقررات این قانون و پرداخت حصه مخارج مشترک تعییین و معرفی نمایند درصورتیکه اشخاص مزبور به تکلیف خود عمل نکنند رای اکثریت بقیه مالکین نسبت بتمام معتبر خواهد بود مگر اینکه عده حاضر کمتر از ثلث مالکین باشد که در اینصورت برای یک دفعه تجدید دعوت  خواهد شد .
ماده 8- در هر ساختمان مشمول مقرارت این قانون در صورتیکه عده مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالکین مکلفند مدیر یا مدیرانی از ببن خود یا از خارج انتخاب نمایند طرزانتخاب مدیر از طرف مالکین و وظایف و تعهدات مدیر وامور مربوط بمدت مدیریت و سایر موضوعات مربوط در آیین نامه این قانون تعیین خواهد شد .
ماده 9- هریک از مالکین می توانند با رعایت مقرر ات این قانون وسایرمقررات ساختمانی عملیاتی را که برای استفاده بهتر از قسمت اختصاصی خود مفید
می داند انجام دهد هیچیک از مالکین حق ندارد بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل
در یا سر در یا نمای خارجی درقسمت اختصاصی خود که در مرئی و منظر باشد ،بدهند

ماده 10- هر کسی آپارتمان را خریدار ی مینماید به نسبت مساحت قسمت  اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان  روی آن  بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعا سهیم می گردد، مگر آنکه مالکیت زمین مزبور بعلت  وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق بغیر باشد  که دراینصورت باید اجور آن را بهمان نسیت  بپردازد مخارج  مربوط  به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام واداره و استفاده از اموال و قسمتهای مشترک به طورکلی مخارجی که جنبه  مشترک   دارد و یا بعلت طبع ساختمان با تاسیسات آن اقتضا دارد یکجا انجام شود نیز یاید بتناسب حصه هر مالک بترتیبی که در آئین نامه ذکر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالک از استفاده از آنچه که مخارج برای آن ست صرف نظر نماید .
ماده10- مکرر در صورت امتناع  مالک یا استفاده  کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف  مدیر  یا هیئت مدیران  وسیله اظهار نامه با ذکر مبلغ بدهی و  صورت ریز آن  مطالبه میشود .
هرگاه مالک با استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ  اظهار نامه سهم  بدهی خود را نپردازد و مدیر یا هیئت مدیران  مینوانند بتشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات  مشترک از قبیل شوفاژ-تهویه مطبوع آب گرم برق گاز و غیر به او خودداری کنند و در صورتیکه مالک و یا استفاده کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننماید اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هئیت مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهار نامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد  کرد  عملیات اجرائی وفق  مقررات اجرا ی اسناد رسمی صورت خواهد گرفت  و در هر حال مدیر یا هیئت مدیران موظف میباشند که بمحض وصول وجود مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام  نمایند
تبصره1- رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هئیت مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفاد ه کننده از هزینه های مشترک و رونوشت اظهار نامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده کننده یاید ضمیمه تقاضا نامه صدوراجرائیه گردد
تبصره 2- نظرمدیر یا هیئت مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهار نامه به مالک دردادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت  تشر یفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رای میدهد این رای قطعی است در مواردی که طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد  دادگاه بمحض وصول اعتراض اگر دلائل را قوی تشخیص دهد دستور  متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک راتا صدور رای خواهد داد
تیصره3- در صورتیکه مالک یا استفاده کننده مجددً و مکررا در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه های مشترک گردد علاوه بر سایر پرداختی ها مکلف به پرداخت مبلغ معادل مبلغ محکوم بها بعنوان جریمه میباشد
ماده11- دولت  مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون آئین نامه  های اجرائی آنرا تهیه و بعد از تصویب هیات وزیران به مورد اجراء بگذارد  دولت مامور اجرای این قانون است

آئین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانها  مصوب 8 اردیبهشت  ماه 1347 هیات وزیران   .
بخش اول
قسمتهای مختلف ساختمان  


فصل اول قسمتهای مختلف ساختمان
ماده 1- قسمتهائی از بنا اختصاصی تلقی می شود که عرفاً برای استفاده انحصاری شریک ملک معین یا قائم مقام او  تخصیص یافته باشد  .
ماده 2-علاوه بر ثبت اراضی زیر بنا و محوطه باغ ها و پارک های متعلقه  برای  مالکیت قسمت های اختصاصی نیز باید بطور مجزا سند
مالکیت صادر شود مشخصات کامل قسمت اختصاصی  از لحاظ حدود طبقه شماره مساحت قسمت های وابسته ارزش و غیر ه باید در سند قید گردد .
فصل  دوم قسمتهای مشترک
ماده 3- قسمتهایی از ساختمان واراضی ومتعلقات انها که به طور مستقیم یا  غیر مستقیم  مورد استفاده تمام شرکاء می باشد قسمتهای مشترک محسوب می گردد ونمی تواند حق انحصاری بر انها قائل باشد.
تبصره-گذاردن میز و صندلی و هر نوع اشیاء دیگر و همچنین  نگاهداری حیوانات در قسمت های مشترک ممنوع است .
قسمت های مشترک در ملکیت مشاع تمام شرکاء ملک است  هر چند که در قسمتهای اختصاصی واقع شده باشد و یا از آن قسمتها عبور نماید
ماده 4 قسمت های مشترک مذکور در  ماده 2 قانون تملک
آپارتما نها عبارت از :

الف زمین زیر بنا خواه  متصل  به بنا باشد یابنا بوسیله  پاپه روی آن قرارگرفته باشد
ب- تاسیسات  قسمت های  مشترک از قبیل چاه آب و پمپ ، منبع آب مرکز  حرارت و تهویه ، رخت شویخانه ، تابلو های برق ، کنتور ها  تلفن مرکزی، انبار عمومی ساختمان ، اطاق سرایدار در هرقسمت بنا  که واقع باشد دستگاه آسانسور و محل آن چاههای فاضل آب لوله های از (لوله های فاضلاب، آب ،برق تلفن ،حرارت مرکزی ،تهویه مطبوع ،گاز ،نفت، هوا کش ها، لوله های بخار ی) گذرگاههای زباله  و محل جمع آوری آن و غیره  .
پ- اسکلت  ساختمان
تبصره جدارهای فاضل بین قسمت های اختصاصی  مشترک  ببن آن قسمت ها است مشروط  بر اینکه جزء اسکلت  ساختمان نباشد
ت- درها و پنجرها راهروها پله ها پا گرد ها که خارج  از قسمتهای اختصاصی  قرار گرفته اند
ث- تاسیسات  مربوط به راه پله از قبیل  وسائل تامین کننده روشنائی ، تلفن ،و وسائل اخبار و هم چنین  تاسیسات  مربوط  بانها باستثنا ی تلفن های اختصاصی ، شیرهای آتش های نشانی ،  آسانسور و محل آن اختتام پله  وورود پیام و پله ها ی  ایمنی .
ج- بام و کلیه تاسیساتی که برای استفاده عموم شرکاء و یا حفظ بنا در  آن احداث گردیده  است .
ح- نمای خارجی  ساختمان .
خ- محوطه ساختمان ، باغ ها و پارکها که جنبه استفاده عمومی  دارد و در سند قسمت اختصاصی نیز ثبت نشده باشد

بخش دوم
اداره امور ساختمان
طرز  اتنخاب و وظایف و تهعدات  مدیر


ماده 5-در صورتی که تعداد  مالکین از سه نفر تجاوز کند مجمع  عمومی  مالکین تشکیل  می شود
ماده 6–تشکیل  مجمع عمومی مالکین  اعم از مجمع عمومی عادی یا فوق العاده به موجب  موافقتنامه بین مالکین خواهد
در صورت عدم توافق ورزات آبادانی و مسکن  ترتیب آنرا  خواهد داد ماده7-در اولین جلسه مجمع عمومی ابتداء رئیس مجمع تعیین خواهد شد و سپس در همان جلسه مدیر یا مدیرانی از بین مالکین ویا اشخاص خارج انتخاب می شود. مجمع  عمومی مالکین باید لااقل هر سال یکبار تشکیل شود.
ماده 8- برای رسمیت مجمع   حضور مالکین بیش از نصف مساحت تمام قسمتهای اختصاصی یا  نماینده آنان  ضروری است.
تبصره-در صورت  عدم حصول  اکثریت مندرج در این ماده جلسه برای پانزده  روز بعد تجدیدخواهد شد هرگاه در این  جلسه هم اکثریت  لازم حاصل نگردید، جلسه برای15 روز بعد تجدید و تصمیمات  جلسه  اخیر با  تصویب اکثریت  عده حاضر معتبر است
ماده9- کسی که بعنوان نماینده  یکی تعیین از شرکا ء شده  باید قبل از تشکیل  جلسه مجمع عمومی وکالتنامه معتبر خود را به مدیر یا مدیران  ارائه  نماید.
تبصره: درصورتی که مالک قسمت اختصاصی شخصیت حقوقی باشد نماینده ان  طبق قوانین  مربوط  به شخصیتهای حقوقی معرفی خواهد شد.
ماده10-هرگاه  چند نفر  مالک یک  قسمت اختصاصی  می باشند باید طبق ماده  7 قانون تملک  آپارتمانها از طرف خود یکنفر را برای شرکت در مجمع  عمومی انتخاب  و معرفی  نمایند .
ماده 11- مجمع عمومی  شرکاء دارای وظایف و اختیارات  زیر می باشد :
الف- تعیین رئیس مجمع عمومی .
ب- انتخاب مدیر یا مدیران و رسیدگی اعمال آنها .
پ- اتخاذ تصمیم  نسبت به اد اره  وامور ساختمان.
ت- تصویب گزارش مربوط بدر آمد و هزینه ها ی  سالانه .
ث- اتخاد تصمیم در ایجاد  اندوخته برای  امور  مربوط به حفظ و نگاهداری و تعمیر  بنا .
ج- تفویض اختیاربه مدیر یا مدیران بمنظور انعقاد  قراردادهای لازم برای  اداره ساختمان .
ماده 12- کلیه تصمیات مجمع عمومی شرکاء باید در صورت جلسه نوشته شود و بوسیله مدیر یا مدیران نگهداری می شود.
تبصره تصمیمات  متخذ ه مجمع باید ظرف ده روز  بوسیله مدیر یا مدیر ان  بشرکا غایب و وزارت آبادانی و مسکن اطلاع داده شود.
ماده 13- تصمیمات مجمع عمومی بر طبق ماده 6 قانون برای کلیه شرکاء  الزام  آور است .
فصل دوم اختیارات و وظایف  مدیر یا مدیر ان
ماده 14- مدیر  یا مدیر ان  مسئول حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات  مجمع عمومی  می باشند .
ماده 15- تعداد مدیران باید  فرد باشد  و مدت ماموریت  مدیر یا مدیران  دو سال است ولی مجمع عمومی می تواند  این مدت را اضافه کند و انتخاب  مجدد مدیران  یا بلا مانع خواهد بود
ماده16- درصورت استغفاء، فوت، عزل یا حجر مدیر یا مدیران قبل  از انقضا ء مدت، مجمع عمومی  فوق العاده  بمنظور  انتخاب  جانشین تشکیل  خواهد شد .
تبصره 1-در صورتیکه سه نفر یا بیشتر از اعضای  هیات  مدیره به  جهات فوق از هیات مدیره  خارج شوند  مجمع عمومی  فوق العاده  باید  بمنظور  تجدید  انتخاب  هیات مدیره تشکیل  گردد.
تبصره 2- در صورت خودداری  شرکا ء از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده  وزارت  مسکن  و شهر سازی  حسب تقاضای لااقل  سه نفر از شرکاء برای تشکیل  مجمع  عمومی اقدام خواهد نمود  مگر آنکه تعداد آپاتمارنها از ده واحد کمتر باشد که در این صورت تقاضای  یکنفر از شرکاء کافی خواهد بود.
ماده17- تصمیمات مدیران  با اکثریت آراء متعبر است .
ماده 18- مجمع عمومی یکنفر از مدیران راعنوان  خزانه دار  تعیین  مینماند خزا نه دار دفتر ثبت در آمد و هزینه خواهد داشت که به پیوست قبوض واسناد مربوطه برای تصویب ترازنامه مجمع عمومی تسلیم وارائه خواهد داد.
ماده 19-مدیر  یا مدیران امین شرکاء  بوده ونمی توانند فرد دیگر را به جای  خود انتخاب نمایند.
ماده20= مدیر یامدیران مکلفند تمام بنا  را  به عنوان یک واحد درمقابل آتش سوزی بیمه  نمایند. سهم هر شریک از حق بیمه با توجه به ماده4 قانون بوسیله مدیر تعیین واز شرکاء اخذ وبه بیمه گر، پرداخت خواهد  شد.
ماده21-مدیریا مدیران  مکلفند میزان هزینه های مستمرومخارج متعلق به هرشریک ونحوه پرداخت آنرا قبل یا بعد ازپرداخت هزینه به وسیله نامه سفارشی به نشانی قسمت اختصاصی یا نشانی تعیین شده از طرف شریک  به او اعلام نمایند.
ماده22-درکلیه ساختمانهای مشمول قانون تملک اپارتمانها که بیش از ده (10)آپارتمان داشته باشدمدیر یا مدیران مکلفندبرای حفظ و نگاهداری وهمچنین تنظیف  قسمتهای مشترک وانجام سایر امور موردنیاز بنا،دربانی استخدام نمایند.

فصل  سوم- هزینه های مشترک


ماده23-شرکاء ساختمان موظفند  در پرداخت   هزینه هائ مستمر  و هزینه هائی  که برای حفظ  و نگاهداری  قسمت های  مشترک  بنا مصرف میشود  طبق مقرارت  زیر مشارکت  نمایند
(اصلاحی 17/3/59).

در صورتیکه مالکین  ترتیب  دیگری برای پرداخت هزینه های  مشترک پیش بینی  نکرده باشند  سهم هر یک از  مالکین  یا استفاده کنند گان از  هزینه های  مشترک آن قسمت که ارتباط  با مساحت زیر بنای  قسمت  اختصاصی دارد از از قبیل آب ، گازوئیل  و آسفالت پشت بام  که به ترتیب  مقرر  در ماده 4  قانون  تملک آپارتمان ها و سایر  مخارج که ارتباطی  به میزان  مساحت  زیر  بنا  ندارد از قبیل  هزینه های   مربوط  به سرایدار  مسا حت  زیر  بنا  ندارد  از قبیل  هزینه ها  مربوط  به  سرایدار ، نگهبا ن ، متصدی  آسانسور  ، هزینه نگاهداری  تاسیسات  ، باغبان ،  تزئینات  قسمتهای  مشترک و غیر  بطور مساوی ببن   مالکین یا استفاده کنندگان  تقسیم  میگردد .
تعیین  سهم هر یک از مالکین یا استفاده کنندگان  با مدیریا مدیران میباشد
تبصره چنانچه  بموجب  اجاره  نامه   یا قرارداد خصوصی  پرداخت  هزینه های  مشترک  به عهده مالک  باشد و مالک از پرداخت  آن استنکاف  نماید  مستاجر میتواند  از محل  مال الاجاره هزینه های مزبور را پرداخت کند و در صورتیکه پرداخت هزینه های  جاری مشترک  بعهده استفاده کنند باشد واز پرداخت استکاف  کند ،مدیر یا مدیر ان میتوانند  علاوه  بر مراجعه  به  استفاده  کننده به مالک  اصلی نیز مراجعه نمایید  .( اصلاحی 17/3/59 )
ماده 24- هریک از شرکاء که در مورد  سهمیه یا میزان  هزینه  مربوط به سهم خود معترض باشد  می تواند  به مدیر مراجعه و تقاضای رسیدگی  نسبت به موضوع را بنماید در صورت عدم  رسیدگی یا رد اعتراض شریک  می تواند  به وزارت  آبادانی و مسکن مراجعه کند
ماده 25- هزینه های  مشترک  عبارتست از :
الف هزینه های لازم برای استفاده  حفظ  و نگاهداری  عادی ساختمان  و تاسیسات و تجهیزات  مربوطه.
ب- هزینه های  اداری و حق الزحمه  مدیر  یا مدیران

فصل چهارم- حفظ و نگاهداری  تعمیر بنا.

ماده 26-درصورتیکه بین شرکاء توافق شده باشد که هزینه ها ی نگاهداری یک قسمت از بنا  یا هزینه  نگاهداری وعملیات یک جزأ از تاسیسات فقط بعهده بعضی از شرکاء باشد فقط همین شرکاء ملزم به انجام ان بوده ودرتصمیمات مربوط به این هزینه ها تعیین تکلیف  خواهند نمود.
ماده27- مدیر  یا مدیران به ترتیبی که مجمع  عمومی تصویب می کند به منظور تامین هزینه های  ضروری وفوری وجوهی به  عنوان تنخواه گردان از شرکاء دریافت دارند.


facebook-مهندسی عمران و مهندسی معماری

مهندسی معماری ، مهندسی عمران و دکوراسیون google+

twitter-مهندسی عمران و مهندسی معماری

linkedin-مهندسی عمران و مهندسی معماری

about مهندسی عمران و مهندسی معماری

 

مسیر سایت : عمران مطالب عمرانی قانون تملک آپارتمان ها

پربازدیدترین مطالب

عضویت در سایت

دانلود رایگان فایل های مورد نیاز مهندسی عمران

نمای ساختمان

استانداردهای طراحی موزه

دانلود رایگان نقشه اتوکد - نقشه خانه ویلایی به همراه پلان های کامل معماری و سازه (مهندس حسن فراهانی

آموزش طراحی سازه

پروژه های طراحی خاص

همه چیز درباره دیوار برشی

عکس های دکوراسیون و طراحی داخلی

پلان ویلا با تمام جزئیات

دانلود رایگان نقشه معماری ساختمان ویلایی دوبلکس (مهندس حسن فراهانی)

انواع سقف

آموزش سازه و زلزله

دانلود یک نمونه پروژه کارآموزی مهندسی عمران (Word)

سازه هیدرولیکی و مهندسی آب

نرم افزار آموزشی سازه

پوشش سقف های شیب دار

همه چیز در مورد سازه های فضاکار

سقف کرومیت-کامپوزیت

دانلود پلان اتوکدی مجموعه ورزشی چند منظوره

دانلود نمونه آماده قرارداد پیمانکاری ساختمان

دانلود کتاب راهنمای قالب بندی ساختمان های بتن آرمه

دانلود رایگان کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای اسکلت فلزی( شاپور طاحونی)(مهندس حسن فراه

معماری مهد کودک

پی گسترده

نکاتی در رابطه با شیت بندی

دانلود رایگان جزوه عناصر و جزییات ساختمان

نورپردازی ساختمان

پل کابلی تبریز (چهارمین پل کابلی دنیا از نظر عرض عرشه)

بالاترین دانلود ها

نقشه ویلایی دوبلکس با استخر
دانلود 64 پلان و نقشه ساختمان مسکونی
دانلود جزوه سازه های بتنی 1
نمای خارجی، خانه و ویلا
فیلم آموزش اجرای سقف کوبیاکس
86 پلان سازه و معماری
دانلود جزئیات آرماتور گذاری ساختمان های بتنی
دانلود مجموعه کاملی از نقشه سازه فلزی ساختمان های مسکونی...
نقشه ویلای 2 طبقه سبک اروپایی
دانلود پاورپوینت آشنایی با متره و برآورد
طراحی داخلی
دکوراسیون اتاق نشیمن و پذیرایی
نشریه 55 - مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی
نورپردازی فضاها
طراحی حمام و سرویس
4 پروژه متره و برآورد دانشجویی
دانلود نقشه های 6 ساختمان 1 و 2 طبقه
تمامی فونت های فارسی اتوکد 2010
دانلود 30 پلان معماری دانشجویی
دکوراسیون آشپزخانه
دانلود عکس هایی از اشکالات اجرایی در ساختمانهای بتنی
پروژه متره دانشجویی ساختمان 3 طبقه
دکوراسیون اتاق خواب
نقشه دیتیل ها و جزئیات سازه فولادی
دانلود فیلم نکات ویبره کردن بتن ستون
پروژه آموزشی نحوه طراحی سازه های فلزی به دو روش ASD , LRFD
مجله خانه و طراحی 2013 - بخش اول
طراحی و نقاشی دیوار
جزوه درس متره و برآورد
دانلود نمونه قرارداد رنگ آمیزی ساختمان
دانلود جزوه آموزشی نرم افزار SAFE
جزوه دست نویس آموزش Etabs
دانلود پاورپوینت نحوه اجرای سقف کوبیاکس
فیلم کلاف های میانی سقف تیرچه بلوک
تحلیل و طراحی انواع دال
دانلود فایل محاسبات و نقشه ساختمان 6 طبقه مسکونی
فیلم آموزش اتوکد AutoCad به زبان فارسی - بخش اول
پروژه درس متره و برآورد
جزئیات اتصال میلگرد محاسباتی در تیرهای بتنی
دانلود نمونه قرارداد اجرای مترمربعی زیر بنای ساختمان
دانلود نقشه معماری و سازه ساختمان 6 طبقه بتنی
دانلود نقشه طراحی معماری موزه
مبلمان، میز و صندلی
مجله خانه و دکوراسیون - ژانویه 2013
فیلم مبلمان ایتالیایی با قابلیت فوق العاده
نكاتی در اجرای ساختمانهای بتنی
آموزش تبدیل فایل safe به AutoCad
متره سازه بتنی با 30000 مترمربع زیربنا ...
دانلود نمونه قرارداد اسکلت فلزی
دفترچه محاسبات سازه سوله

مطالب مهندسی عمران

تماس با ما

دانلود مهندسی عمران و معماری

تلفن : 44129247

همراه: 09905363769

arshasite@gmail.com

قرارداد پیمانکاری ساختمان

قرارداد پیمانکاری آپارتمان سازی
قرارداد پیمانکاری رنگ آمیزی آپارتمان
قرارداد مدیریت در عملیات ساختمانی
قرارداد پیمانکاری حمل و نقل جاده ای
قرارداد نگهداری از سیستم های گرمایشی و سرمایشی
قرارداد پیمانکاری سدسازی
قرارداد پیمانکاری گازکشی مجتمع های مسکونی تجاری اداری...
قرارداد استفاده از خدمات مهندسی و مشاوره
قرارداد پیمانکاری برق کشی مجتمع های مسکونی تجاری اداری...
قرارداد پیمانکاری جوشکاری و اسکلت بندی
قرارداد پیمانکاری پل و راه سازی
قرارداد مدیریت طرح
قرارداد پیمانکاری جاده سازی
قرارداد نظافت و تعمیر و نگهداری تأسیسات
قرارداد پیمانکاری تولید تیرچه بلوك
قرارداد پیمانکار ساخت مجتمع مسکونی
قرارداد پیمانکاری انفجار مسیر جهت جاده سازی
قرارداد پیمانکاری ویلاسازی
قرارداد پیمانکاری اجرای کانال آب
قرارداد پیمانکاری گازکشی شهر و روستا
قرارداد پیمانکاری حمل و نقل هوایی
قرارداد پیمانکاری برق کشی شهرك ، روستا
قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور
قرارداد پیمانکاری ساختمان
قرارداد تامین نیروی کارگری
قرارداد پیمانکاری تولید آجر سفالی
قرارداد پیمانکار درب و پنجره آلومینیومی
قرارداد نظارت کارگاهی
قرارداد پیمانکاری آسفالت یا ایزوگام پشت بام
قرارداد پیمانکاری سنگ کاری نما
قرارداد کارشناسی مهندسی